تبلیغات
من و خودم - تنها من
در نگاه كسانی كه پرواز را نمی فهمند هر چه بیشتر اوج بگیری كوچكتر میشوی

      به هر بهانه ای برای سفر مهیا من              همیشه جاده نماز شكسته هر جا من

       شبیه رویت پهای قاصدك در مه                  وربط بركه خشكیدهای به دریا من

       چه اتفاق قشنگی كه از حوالی                 عشق تمام طایف كوچیده اند الا من

      چه كرده ای كه به جز تو... بگو         نمیخواهم!عزیز این دل تنها !چه كرده ای بامن   

    عجیب نیست كه من  بی بهانه میخندم         منی كه این همه درقهر بوده ام با من       

         فقط به خاطرآوازهایمان برگرد                    به بی ترانه ترین كوچه باغ دنیا من

        دوباره دادی وبردند عشق وگندم را             گناه ماند وزمین خدا و تنها من